[]
1 Step 1
Dikh he na bister 2019 | Application Form
Emri
Emri i Babës
Mbiemri
Data e Lindjesdd-mm-yyyy
Birth PlaceCity of birth
Nacionaliteti
Numri i Pasaportës
Data e Lëshimittë pasaportës
Data e Skadimittë pasaportës
Numri i Telefonit
Numri Mobil
Adresa

1. Pse keni aplikuar për këtë ngjarje? Cila është përvoja juaj e mëparshme në temat, (Historia Rome, gjenocidi mbi Romët gjatë Luftës së Dytë Botërore, Antigjipsizmi dhe cka dini për rolin e të rinjve në luftën kundër formave bashkëkohore të racizmit?

a1.
0 /

2. Çfarë do të jetë kontributi juaj pas përfundimit të këtij programi në vendin ku jeton?

a2.
0 /

3. Cilat gjuhë i flisni ? (Selekto)

Gjuhët tjerashkruaj
A mund të ndihmoni në lidhje përkthimet nga anglishtja në Romishtë / Shqip / Serbisht dhe anasjelltas për grupin tuaj.
4. Nëse keni një regjim të veçantë në ushqim (Mysliman, vegjetarian dhe të ngjashme) ose të tjera, ju lutemi të ti specifikoni se çfarë nevoja janë këto.
Ushqimipreferencat
0 /
5. A keni përvojë në media? (media sociale, platforma, magazina, TV, radio). Shpjegoni më detajisht nëse po.
Mediapërvoja
0 /
6. A është hera e parë që merrni pjesë në përkujtimin e romëve në Aushvic?
Nëse Jo
Dëshmia

Unë, i nënshkruari / a dëshmoj dhe vërtetojë se të gjithë informacionet e paraqitur në aplikim janë të sakta dhe unë marrë përgjegjësinë e plotë për dhënien e informatave të gabuara. Pranoj të marrë pjesë në këtë ngjarje, "ai Dikh i zgjuar 2019", dhe unë jam dakord me kërkesat të cilat janë publikuar në ftesën për pjesë marrje.


*Për të vazhduar pajtohu me rregullat dhe firmos emrin e plotë.

Emri i Plotë
Previous
Next
powered by FormCraft